Sreda, 20 Januar 2021

Pratite nas na Facebook Twitter Google+ Youtube

К О Н К У Р С ЗА ДИРЕКТОРА ТО

К О Н К У Р С ЗА ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Директор Туристичке организације општине Лајковац:

 

НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ:

 

Услови које кандидат мора да испуњава:

 1. стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

 

 1. радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;

 

 1. активно знање најмање једног страног језика;

 

Поред претходно наведеног, кандидат подноси:

 • пријаву на конкурс,
 • предлог програма рада Туристичке организације општине Лајковац за период од 4 године,
 • оверена фотокопија дипломе или уврење о стеченој стурчној спреми,
 • доказ о радном искуству,
 • биографију (уколико кандидат поседује референце, односно реализоване пројекте у области туризма прилаже их уз биографију),
 • сходно закону уверење издато од стране надлежног суда да се против лица које конкурише не води поступак или истрага, као и одговарајуће уверење из казнене евиденције МУП-а,
 • уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
 • лекарско уверење,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 • очитана лична карта

Рок и начин подношења пријаве:

Крајњи рок подношњењ пријаве је 10 (десет) дана од дана објављивање конкурса, у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и званичној страници Туристичке организације.

Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу: Туристичка организација општине Лајковац, Омладински трг број 1, 14224 Лајковац са назнаком „Конкурс за именовање директора – не отварати“

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати

 

                                                                                                Председник Управног одбора

 

Share on Facebook
 

Kontakt informacije

Adresa: Omladinski trg 1

14224 Lajkovac

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mobilni: +381 (63) 106-2717

Pišite